بازاریابی چشم پزشکی

بازاریابی چشم پزشکی در شیراز

بازاریابی چشم پزشکی در شیراز از آنجایی حائز اهمیت می باشد که در این شهر جنوبی کشور، شاهد پزشکان حاذق و توانمندی هستیم. همین مسئله سبب شده تا نه تنها در ایران، بلکه در سراسر کشور بیماران زیادی برای درمان به شیراز بیایند. بیشتر این بیماران را عرب زبان هایی تشکیل می دهند که در حاشیه خلیج فارس زندگی می کنند. آن ها به منظور بهره مندی از خدمات زیبایی و درمانی مرتبط با چشم، خود را به طرق مختلف به شیراز می رسانند. چون به خوبی به این مسئله واقف هستند که چشم پزشکان شیرازی، خدمات قابل توجه و چشمگیری را به آن ها با قیمت مناسب ارائه می دهند. با توجه به غیر ایرانی بودن برخی از مراجعه کنندگان به کلینیک ها و مطب های پزشکی در شیراز، نیاز به بازاریابی چشم پزشکی در شیراز به خوبی حس می شود. شیوه بازاریابی امروزه با گذشته، تفاوت های بسیار زیادی کرده است که در ادامه بیشتر با آن آشنا خواهیم شد.

ادامه مطلب

برندسازی ترکیبی (کوبرندیک) در شیراز

تجربه بازاریابی و فروشی خاص از گروه تجاری تینوس بعضی از کسب و کارها به دلیل تحریم یا وارد نشدن یک جنس به کشور مجبور میشوند کسب و کار خ...

ادامه مطلب