محاسبه اقساط و ثبت درخواست وام

دریافت اعتبار از گروه تجاری تینوس

امکان خرید از تمامی خدمات آنلاین
اعتبار درخواستی (تومان) ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ میلیون تومان
۱۰۰ میلیون تومان

مدت بازپرداخت

قسط ماهیانه:

۱,۸۸۲,۰۰۰ تومان

مجموع بازپرداخت اقساط:

۲۲,۵۸۴,۰۰۰ تومان

کارمزد و هزینه عملیات:

۳,۰۹۶,۰۰۰ تومان